نوشته‌ها

Incoterms-2010Incoterms-2010

اینکوترمز (Incoterms) چیست ؟

/
اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی اینکوترمز (Incoterms) اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی …